Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Bygglov & byggregler

Bygglov​

Innan man bygger något måste man ofta ansöka om bygglov eller göra en anmälan. I plan- och bygglagen finns bestämmelser om vilka åtgärder som kräver lov och anmälan. Lov- och anmälningsplikten skiljer sig åt beroende på var fastigheten ligger därför kan det vara bra att kontakta någon av handläggarna på kommunens byggavdelning om du är osäker eller vill veta mer.

Bygglov krävs oftast för nybyggnad, tillbyggnad och väsentligt ändrad användning av en byggnad. Det kan även krävas bygglov för en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri i en byggnad. Utvändiga ändringar på en byggnad som t.ex. byte av tak eller igensättning av en dörr.

Även andra anläggningar som inte är byggnader kan kräva lov t.ex. upplag, master, murar/plank, vindkraftverk,nya parkeringsplatser utomhus, transformatorstationer, campingplatser, idrottsplatser m.m.

Ansök i god tid. Många vill bygga under sommaren och perioden mars-juni är avdelningen högt belastad. Ditt ärende kan därför ta längre tid. Ett beviljat bygglov måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år.

Läs mer om vad du får göra på en bostadshusfastighet utan bygglovöppnas i nytt fönster

Ansökningshandlingar

  • Ansökningsblankett
  • Teknisk beskrivning
  • Situationsplan
  • Plan- och fasadritningar
  • Kontrollplan

Ytterligare handlingar kan behövas för handläggning av ditt ärende t.ex. brandskyddsdokumentation, konstruktionsberäkningar, energibalansberäkningar, färdigställandeskydd, bullerberäkningar, trafikutredning, verksamhetsbeskrivning, yttrande från arbetstagarrepresentant m.m.

Skicka handlingarna till:
Ovanåkers kommun
Miljö- och byggavdelningen
828 80 Edsbyn

Situationsplan

Har du inte en egen situationsplan, kontakta Marit Andersson på planavdelningen för mer information. En godkänd situationsplan redovisar alla byggnadsverk som finns på fastigheten. Det sökta byggnadsverkets placering och mått, samt vid behov, avstånd till fastighetsgräns och andra byggnader. För vissa större byggnadsverk kan det även behöva redovisas höjdskillnader.

RitningsexempelPDF

Plan- och fasadritningar

I vissa fall kan ett foto ersätta en plan- och fasadritning.

Ritningsexempelöppnas i nytt fönster

Kontrollplan

Alla ärenden kräver en kontrollplan. Oavsett om du bygger ett plank, ett förråd eller ett bostadshus, så ska du som byggherre lämna in ett förslag till kontrollplan tillsammans med din ansökan. I ärenden som det krävs en kontrollansvarig ska den personen bistå dig med upprättandet av en kontrollplan. Då krävs det oftast fler kontroller än vad exemplet under blankettfliken ger. I övriga ärenden är du som byggherre själv ansvarig för att upprätta en kontrollplan.

Så här fungerar det:​

1. Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in med din ansökan, och godkännas av
miljö- och byggnämnden. Du behöver ett startbesked för att få börja bygga.

2. Godkänd kontrollplan skickas oftast ut av miljö- och byggnämnden tillsammans med ett beslut om startbesked, och ska sedan fyllas i under tiden du bygger.

3. Ifylld och undertecknad kontrollplan ska lämnas in till miljö- och byggnämnden, efter att åtgärderna är genomförda. I de flesta ärenden behöver du ett slutbesked för att få ta byggnadsverket i bruk, och då behöver miljö- och byggnämnden få in din kontrollplan.

Exempel på hur en kontrollplan kan se ut finns under blankettfliken. Det är upp till dig som byggherre att anpassa kontrollplanen efter vad du ska göra.

Läs mer om vad en kontrollansvarig äröppnas i nytt fönster

Ärendegång

När ansökan skickas eller lämnas in till miljö- och byggavdelningen poststämplas den med ankomstdatum och diarieförs i ärendehanteringssystemet. Om ansökan är ofullständig begärs en komplettering av ritningar eller andra uppgifter. 

Vid ärendeberedning måndagar varje vecka är det flera handläggare som granskar ditt ärende. Handläggare tittar på om byggnadsförslaget stämmer överens med lagstiftningen och bestämmelserna i gällande detaljplan m.m.

Hur lång tid handläggningen tar varierar. Om det är ett enklare ärende där inte grannar behöver höras, eller om ärendet inte är av en sådan omfattning att det behöver tas upp vid ett nämndssammanträde, kan handläggningstiden vara cirka fyra veckor. I de fall nämnden behöver behandla ärendet tar det något längre tid eftersom nämnden träffas en gång i månaden.

Miljö- och byggnämndens sammanträdesdagar

Publicerad 2017-10-10

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris